Videos for FG#D#GA#D#

F

G#

D#

G

A#

D#

D Major Chord  D G A  Scale  D F G G A C D D
D Major Chord D G A Scale D F G G A C D D
Bhoomi Bhoomi Notes amp Chords Chekka Chivandha Vaanam A R Rahman ManiRatnam Piano 136
Bhoomi Bhoomi Notes amp Chords Chekka Chivandha Vaanam A R Rahman ManiRatnam Piano 136
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'