Video - General Guitar Gadgets GGG Dan Armstrong Green Ringer Clone

General Guitar Gadgets GGG Dan Armstrong Green Ringer Clone

General Guitar Gadgets Dan Armstrong Green Ringer Clone Strat, Green Ringer, Blackface Deluxe Reverb www.andrewmartinmusic.net.

G

G

G

G#

G

G

gggggg
gggggg
ggg
ggg
German Guitar God - Best Shortinfo -(Kurzinfo)- Hermann GGG
German Guitar God - Best Shortinfo -(Kurzinfo)- Hermann GGG
gggggg
gggggg
GGG
GGG
gggggg
gggggg
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'