Video - BB&BG : Chúng Ta Không Thu?c V? Nhau [Cover][Parody][Official]

BB&BG : Chúng Ta Không Thu?c V? Nhau [Cover][Parody][Official]

Clip ch? mang tính ch?t gi?i trí Music by : Chúng Ta Không Thu?c V? Nhau - S?n Tùng MTP Cover by T.O Follow us on Facebook: BB&BG ...

B

F#

B

F#

B

C#

Strum Tuning Reversed

Tuning Map

 • Fret
 • S6
 • S5
 • S4
 • S3
 • S2
 • S1
 • -7
 • A
 • D
 • G
 • C
 • E
 • A
 • -6
 • A#
 • D#
 • G#
 • C#
 • F
 • A#
 • -5
 • B
 • E
 • A
 • D
 • F#
 • B
 • -4
 • C
 • F
 • A#
 • D#
 • G
 • C
 • -3
 • C#
 • F#
 • B
 • E
 • G#
 • C#
 • -2
 • D
 • G
 • C
 • F
 • A
 • D
 • -1
 • D#
 • G#
 • C#
 • F#
 • A#
 • D#
 • 0
 • E
 • A
 • D
 • G
 • B
 • E
 • 1
 • F
 • A#
 • D#
 • G#
 • C
 • F
 • 2
 • F#
 • B
 • E
 • A
 • C#
 • F#
 • 3
 • G
 • C
 • F
 • A#
 • D
 • G
 • 4
 • G#
 • C#
 • F#
 • B
 • D#
 • G#
 • 5
 • A
 • D
 • G
 • C
 • E
 • A
 • 6
 • A#
 • D#
 • G#
 • C#
 • F
 • A#
 • 7
 • B
 • E
 • A
 • D
 • F#
 • B
BB&BG : Chúng Ta Không Thu?c V? Nhau [Cover][Parody][Official]
BB&BG : Chúng Ta Không Thu?c V? Nhau [Cover][Parody][Official]
JP Cooper - September Song
JP Cooper - September Song
SERGEJ // Nek te ljubav do?eka (Official video)
SERGEJ // Nek te ljubav do?eka (Official video)
Dark Tranquillity - Shadow in our Blood (guitar cover)
Dark Tranquillity - Shadow in our Blood (guitar cover)
LeToya Luckett - Back 2 Life
LeToya Luckett - Back 2 Life
BC RichWarlock Made in China
BC RichWarlock Made in China
      _____
     q o o p
     q o!o p
     d o!o b
      \!!!/
      |===|
      |!!!|
      |!!!|
      |!!!|       ____  ______ ____  ____
      |!!!|       /\ _`\ /\__ _\/\ _`\ /\ _`\
      |!!!|       \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
     _|!!!|__      \ \ \L_L \ \ \ \ \ \ \ \ \ _ <'
    .+=|!!!|--.`.     \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
   .'  |!!!|  `.\     \ \____/ \ \_\ \ \____/\ \____/
   /   !===!   \\     \/___/  \/_/ \/___/ \/___/
   |  /|!!!|\  ||
   \  \!!!!!/  //
    )  `==='  ((
   .'  !!!!!  `..
  /   !!!!!   \\
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  |    !!!!!    ||
  \   =======   //
hjw `.  ooooo  .;'
    `-._______.-'